KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Włodzimierz Lorenc
Bożena Rżysko

Prawo cywilne

Kancelaria Almalex doradza w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego pomagając w doborze optymalnej formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej dla Klienta, przygotowuje projekty umów w obrocie gospodarczym, negocjując ich treści, doradzając dobór najlepszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Kancelaria służy wiedzą i doświadczeniem reprezentując Klientów w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu arbitrażowym. Zakres działań Almalex obejmuje:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • tworzenie i rejestrację spółek handlowych i innych przedsiębiorców takich jak spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
 • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami, pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego
 • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalanie, apelacja, kasacja)

Prawo pracy

Kancelaria Almalex świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń i premiowania. Kancelaria doradza również w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, negocjacji układów zbiorowych pracy, umów pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, doradza w zakresie zwolnień zbiorowych. W razie sporów z pracownikami Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia, przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowań oraz zakazem konkurencji.

Szkolnictwo wyższe, nauka

Kancelaria Almalex świadczy usługi prawne uczelniom, instytutom naukowo badawczym w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego regulujących działalność szkół wyższych (statuty, regulaminy, zarządzenia), w zakresie rejestracji uczelni niepublicznych, pomocy w przygotowaniu uczelni do procesu akredytacyjnego, bieżącej obsługi działalności szkół wyższych. Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie:

 • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
 • umów licencyjnych, wydawniczych, przeniesienia prac autorskich
 • umów know - how
 • problematyki związanej z piractwem i nieuczciwą konkurencją
 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi prawa twórców
 • ochrony znaku towarowego (w tym tematyka korzystania przez uprawnionego, ochrony znaku towarowego w przypadku naruszenia, rejestracja i przeniesienie praw do znaku)
 • wynalazków i patentów
 • ochrony wzorów użytkowych i zdobniczych

Radcowie Kancelarii występują przed organami i sądami wszystkich instancji.

Prawo spółdzielcze

Kancelaria Almalex świadczy usługi prawne spółdzielniom mieszkaniowym w zakresie zakładania spółdzielni, przygotowywania Statutu oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji w Sądzie Rejestrowym, sporządzania projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, opracowywania regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzania umów z członkami Zarządu i prokurentami, audytu prawnego przedsiębiorstwa i nieruchomości, reprezentowania przed Sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników, przekształcenia i likwidacja spółek prawa handlowego, reprezentowania w postępowaniach układowych i upadłościowych

Prawo budowlane

Kancelaria Almalex oferuje pomoc prawną przy inwestycjach budowlanych, w tym uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, opiniowaniu kontraktów budowlanych, analizie stanu prawnego nieruchomości, opracowwywaniu koncepcji i sposobów finansowania inwestycji, przygotowywaniu projektów dokumentów i umów w transakcjach obrotu nieruchomościami oraz korzystaniu z nieruchomości, dzierżawy, umowy najmu w tym obsłudze komercjalizacji i rekomercjalizacji powierzchni biurowych i handlowych, zezwoleniu na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i polubownymi w zakresie prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami, reprezentowaniu klienta w przetargach dotyczących nabycia nieruchomości

Prawo administracyjne

Kancelaria Almalex służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (w tym prawa telekomunikacyjnego, prawa o ochronie środowiska, pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych). W szczególności w zakresie:

 • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania
 • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi
 • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Ponadto Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Almalex doradza w zakresie procedur przetargowych i przygotowuje wszelkiego rodzaju dokumenty oraz pisma, w szczególności dokumentację przetargową, wewnętrzne regulaminy dotyczące udzielania zamówień publicznych, informacje na temat planowanych zamówień publicznych, oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, protesty, odwołania oraz skargi do sądu, sporządza opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Kancelaria Almalex świadczy pomoc prawną przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy analizie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria Almalex reprezentuje Klientów przed zamawiającymi, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami we wszystkich instancjach.